Công bố tiêu chuẩn cơ sở

Bên cạnh việc công bố tiêu chuẩn cho các sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường, đối với các sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật thì việc công bố tiêu chuẩn cơ sở là hoàn toàn cần thiết!

TCCS-Thủ tục công bố Tiêu chuẩn cơ sở Thông tư 21/2007/TT-BKHCN

Theo Điều 11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH 11 quy định: Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) là tiêu chuẩn do các tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở, để hiểu sâu hơn về chứng nhận tiêu chuẩn cơ sở mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.