Kiểm nghiệm thực phẩm

Kiểm nghiệm sản phẩm là quy định kiểm tra chất lượng sản phẩm, bắt buộc thực hiện trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đồng thời là điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp xin nhiều loại giấy phép liên quan như Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và Đăng ký công bố sản phẩm/Tự công bố sản phẩm để đưa sản phẩm ra thị trường một cách hợp pháp.

CBCL-Dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ công bố chất lượng

Kiểm nghiệm thực phẩm là quá trình kiểm tra chất lượng thực phẩm, nhằm đảm bảo uy tín của nhà sản xuất cũng như đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Việc kiểm nghiệm thực phẩm phải tuân theo Luật an toàn thực phẩm do Quốc hội ban hành.