Tư vấn ISO

Quản lý theo tiêu chuẩn (hay còn được gọi là quản lý theo ISO) là biện pháp mà các tổ chức thiết lập cho mình (những) Hệ thống quản lý (HTQL) bằng cách nghiên cứu, áp dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn về HTQL tương ứng và thực tế hoạt động của mình. Với cơ sở của các tiêu chuẩn về HTQL là các thực hành tốt và thành tựu phát triển về khoa học quản lý trong từng lĩnh vực trên toàn cầu ..

ISO-Dịch vụ tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn thiết bị y tế ISO 13485: 2016

Tư vấn ISO 13485: 2016 - Giới thiệu quy trình tư vấn và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận ISO 13485: 2016 hay còn gọi là Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) thiết bị y tế theo tiêu chuẩn ISO 13485: 2016

ISO-Dịch vụ tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn An toàn thực phẩm ISO 22000:2018

Tư vấn ISO 22000:2018 - Giới thiệu quy trình tư vấn và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận ISO 22000:2018 hay còn gọi là Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) theo tiêu chuẩn ISO 22000: 2018

ISO-Dịch vụ tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn HACCP Code

Tư vấn HACCP - Giới thiệu quy trình tư vấn và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận HACCP hay còn gọi là Hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm

ISO-Dịch vụ tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 - Giới thiệu quy trình tư vấn và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015 hay còn gọi là Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

ISO-Dịch vụ tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn Quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Tư vấn ISO 9001:2015 - Giới thiệu quy trình tư vấn và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận ISO 9001:2015 hay còn gọi là Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015